schoolwide pbs

SWPBSschoolwide positive behavior support is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.
Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt.
Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan.
Adequaat gedrag wordt hierna systematisch beloond. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

De waarden die de Schilderspoort heeft vastgesteld zijn:
RESPECT – VEILIGHEID – VERTROUWEN – VERANTWOORDELIJKHEID

Extra aandacht voor de waarden en gedragsregels
In september, januari en april, wanneer we weer een groep nieuwe leerlingen mogen verwelkomen, besteden we de eerste week extra aandacht een de waarden en de gedragsregels. Dit omdat de meeste leerlingen nog niet bekend zijn met PBS en de regels en afspraken van de Schilderspoort.
Ook voor de zittende leerlingen is het belangrijk regelmatig de regels te herhalen en waar nodig opnieuw te oefenen.

DSCN0333

Het belonen van gewenst gedrag door middel van muntjes speelt een grote rol.  Samen met de groepsleraar wordt het te behalen aantal muntjes afgesproken en de beloning uitgekozen. Wat is het fijn een beloning te krijgen én uit te delen!!

Om het gedrag van leerlingen goed te monitoren maken we gebruik van SWISS, een registratiesysteem van de incidenten op het gebied van gedrag. Zo kunnen we zicht krijgen op aspecten als tijdstip; plaats en dag waarop de incidenten plaatsvinden maar ook bij welke leerling; leerkracht of bouw een incident plaatsvindt. Dit alles met als doel passende maatregelen te nemen om het aantal incidenten te verminderen. We zijn heel blij te constateren dat , sinds de invoering van PBS, over de gehele linie een daling van het aantal incidenten te zien is!

Busvervoer en PBS
Ook voor het busvervoer wordt gebruik gemaakt van PBS. Tijdens een bijeenkomst met alle chauffeurs is uitleg gegeven over de aanpak en de gedragsregels die speciaal voor in de bus zijn opgesteld. Alle chauffeurs hebben de kaart met gedragsverwachtingen meegekregen. Het zou fijn zijn wanneer u met uw kind ook met enige regelmaat deze gedragsregels bespreekt.

Stop loop praat
stop-loop-praat

Deze routine wordt gehanteerd om het pestgedrag, oftewel ongewenst gedrag, terug te dringen. Het is van belang dat leerlingen voor zichzelf opkomen en een duidelijk signaal afgeven wanneer zij gedrag van anderen als ongewenst ervaren. Dit doen ze door duidelijk stop te zeggen, ondersteund door een handgebaar. Indien het ongewenst gedrag niet stopt loopt de leerling weg. Wanneer ook dat niet helpt loopt de leerling naar een leerkracht en meldt daar wat er gebeurd is.

De rol van de omstanders bij ongewenst gedrag is van groot belang! Ook zij hanteren het principe van stop-loop-praat.
Er wordt dan geen aandacht gegeven aan het ongewenste gedrag waardoor dit op termijn zal uitdoven.