schoolwide pbs

SWPBSschoolwide positive behavior support is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.
Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt.
Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan.
Adequaat gedrag wordt hierna systematisch beloond. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

De waarden die de Schilderspoort heeft vastgesteld zijn:
RESPECT – VEILIGHEID – VERTROUWEN – VERANTWOORDELIJKHEID

Februari 2020
Het geven van complimenten is een van de belangrijkste onderdelen van PBS. Dat hebben de kinderen uit de groep van Marjo en Linda heel goed begrepen! Zij geven elkaar complimenten via hun complimentenmuur. Daar wordt iedereen toch blij van!

April 2019

Tijdens het thema Kunst werd ook Poortje vereeuwigd. Het is een prachtig portret geworden van onze mascotte!

Oktober 2018

In de groep van Rogier en Ineke is uitgebreid stilgestaan bij de waarden. Ook hebben de leerlingen beschreven wat Poortje, oftwel de wijze van werken met PBS, voor hen betekent.


  

Januari 2018
Op de eerste dag van het nieuwe jaar hebben we weer een groep nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. Omdat de meeste leerlingen nog niet bekend zijn met PBS en de regels en afspraken van de Schilderspoort uiteraard nog niet kennen, besteden we deze eerste week weer extra aandacht een de waarden en de gedragsregels. Ook voor de zittende leerlingen is het belangrijk regelmatig de regels te herhalen en waar nodig opnieuw te oefenen. Gelukkig kunnen er alweer flink wat muntjes worden uitgedeeld!
Ook hebben de groepen de afgelopen periode regelmatig kunnen genieten van hun PBS-beloning. Samen met de groepsleraar werd het te behalen aantal muntjes afgesproken en de beloning uitgekozen. Wat is het fijn een beloning te rijgen én uit te delen!!

Om het gedrag van leerlingen goed te monitoren maken we gebruik van SWISS, een registratiesysteem van de incidenten op het gebied van gedrag. Zo kunnen we zicht krijgen op aspecten als tijdstip; plaats en dag waarop de incidenten plaatsvinden maar ook bij welke leerling; leerkracht of bouw een incident plaatsvindt. Dit alles met als doel passende maatregelen te nemen om het aantal incidenten te verminderen. We zijn heel blij te constateren dat , sinds de invoering van PBS, over de gehele linie een daling van het aantal incidente te zien is!

September 2017

Tijdens de laatste vakantieweek in augustus vond reeds de eerste studiedag plaats voor  het team met als onderwerp PBS. Er werd tijdens deze dag vooral aandacht besteed aan de stop-loop-praat procedure waarover u hieronder meer kunt lezen.
Daarnaast was het zogenaamde ‘actief negeren’ een belangrijk onderwerp van gesprek.
Dit houdt in dat positief gedrag aandacht krijgt waardoor dit gedrag toeneemt en negatief gedrag genegeerd wordt waardoor het afneemt. Het doel van negatief gedrag is immers vaak het verkrijgen van aandacht. Op duim omhooghet moment dat een kind geen aandacht krijgt voor zijn of haar negatieve gedrag, en ziet dat een ander beloont wordt voor positief gedrag, heeft het negatieve gedrag niet het gewenste effect en zal het uitdoven.
Uiteraard wordt, wanneer de veiligheid in het geding is, altijd direct ingegrepen.
Dus, kijk met een positieve blik en je ziet positief gedrag groeien!

Juni 2017
De resultaten van PBS zijn positief!
Zoals u weet zijn we al het hele jaar actief met lessen in het kader van PBS (Positive Behavior Schoolwide). Terugkijkend naar afgelopen schooljaar zien we dat deze aanpak succes heeft. Leerlingen hebben geleerd aan welke gedragsverwachtingen ze moeten voldoen en boeken daarin vele successen. Er worden volop muntjes verdiend en de leerlingen genieten van de daaraan gekoppelde beloningen.
Leerlingen voelen zich veiliger; vertonen minder probleemgedrag en krijgen minder vaak een time-out in of buiten de groep. Teamleden zien sneller dat er iets aan de hand is; kunnen incidenten daardoor beter voorkomen en hoeven minder vaak een time-out te geven.
Door het bijhouden van incidenten, in een daarvoor bestemd computerprogramma genaamd Swiss, kunnen we monitoren of het succes ook echt meetbaar is en niet alleen een kwestie van gevoel. We zien in Swiss een duidelijke vermindering van het aantal incidenten; een meetbaar succes dus!

Ook voor het busvervoer wordt gebruik gemaakt van PBS. Tijdens een bijeenkomst met alle chauffeurs is uitleg gegeven over de aanpak en de gedragsregels die speciaal voor in de bus zijn opgesteld. Alle chauffeurs hebben de kaart met gedragsverwachtingen meegekregen. Het zou fijn zijn wanneer u met uw kind ook met enige regelmaat deze gedragsregels bespreekt.

Volgend schooljaar zetten we de aanpak van PBS uiteraard voort en zullen we, onder begeleiding van Sandra Koot van Educote, de puntjes op de i gaan zetten.

Maart 2017
stop-loop-praatZowel de ouders als het team hebben een en ander geleerd over de stop-loop-praat routine. Deze routine wordt gehanteerd om het pestgedrag, oftewel ongewenst gedrag, terug te dringen. Het is van belang dat leerlingen voor zichzelf opkomen en een duidelijk signaal afgeven wanneer zij gedrag van anderen als ongewenst ervaren. Dit doen ze door duidelijk stop te zeggen, ondersteund door een handgebaar. Indien het ongewenst gedrag niet stopt loopt de leerling weg. Wanneer ook dat niet helpt loopt de leerling naar een leerkracht en meldt daar wat er gebeurd is.
De rol van de omstanders bij ongewenst gedrag is van groot belang! Ook zij hanteren het principe van stop-loop-praat.
Er wordt dan geen aandacht gegeven aan het ongewenste gedrag waardoor dit op termijn zal uitdoven.
Ook ouders kunnen dit principe thuis toepassen.
Het is tevens van belang dat leerlingen ongewenst altijd, liefst direct, melden!

November 2016IMG_3359
Inmiddels hebben we weer flinke stappen gezet op het gebied van PBS. Alle gedragsregels zijn met de kinderen geoefend en worden, aan de hand van een kalender, regelmatig herhaald. De kinderen kennen de gedragsregels goed en er worden volop muntjes verdiend in de school. Gekoppeld aan een aantal verdiende muntjes vieren de kinderen hun succes door bijvoorbeeld extra buiten te spelen of samen thee te drinken.
Poortje heeft een grote rol gekregen binnen de groepen. De knuffel wordt ingezet als reminder voor bepaalde regels en afspraken. Tevens verschijnt Poortje ‘in levende lijve’ bij bijzondere gebeurtenissen op school zoals bijvoorbeeld bij de opening van het schoolplein.
Niet alleen de kinderen zijn volop bezig met PBS, ook het team maakt duidelijke stappen. Tijdens de studiemiddag die op woensdag 30 november plaatsvond werden ook de successen van het team gevierd. Daarnaast werd er imageuiteraard weer nagedacht over het inzetten van de volgende stappen, namelijk de regel ‘stop-loop-praat’. Een manier van omgaan met negatief gedrag waardoor het negatieve gedrag niet meer ‘beloond’ wordt en daardoor langzaam verdwijnt. We zullen hier vanaf januari 2017 volop mee aan de slag gaan.
Tijdens de studiemiddag nam het team afscheid van Hetty Winkels die ons tot nu toe heeft begeleid in dit traject. Haar taak zal overgenomen worden door Sandra Koot.

September 2016
Bij de start van elk schooljaar worden de gedragsverwachtingen met de leerlingen besproken. Hierbij worden de vier belangrijkste regels visueel gemaakt.
Ik doe aardig
Ik ben rustig in de school
Ik zorg goed voor materiaal
Als ik hoor stop dan houd ik op
Elke groep maakt foto’s van deze regels en hangt deze op in de groep.
Wanneer u hier klikt kunt u enkele van deze foto’s zien.
De gedragsverwachtingen voor de verschillende ruimtes worden geoefend.
U ziet deze gedragsverwachtingen ook overal in de school hangen.

Maart 2016, Ouderavond Positief gedrag

PBS 1Op 8 maart j.l. werd de ouderavond ‘Positief gedrag” gehouden.
Het was fijn dat een grote groep ouders aanwezig was die zich lieten informeren over de aanpak van PBS binnen de Schilderspoort. Bij de ingang werden de ouders opgewacht door Poortje. Elke ouder ontving een muntje als ‘beloning’ voor de aanwezigheid. Vervolgens konden de ouders op een post-it  aangeven wat zij belangrijk vinden voor het creëren van een positief schoolklimaat. Het was prettig te lezen dat de visie van de Schilderspoort aansluit bij dat wat ouders opgeschreven hebben.
Aansluitend vertelde Hetty Winkels, PBS-trainer, PBS 2over de theoretische achtergrond van PBS en de wijze waarop de PBS-aanpak op de Schilderspoort vorm krijgt.
Tijdens het gedeelte van de avond dat in de groepen plaatsvond, gingen de leraren specifieker in op de aanpak binnen de groep. De meeste ouders waren over dit gedeelte van de avond erg enthousiast. Dit kwam natuurlijk ook door het feit dat elke ouder een briefje kreeg van zijn/haar zoon of dochter met daarop een persoonlijk compliment. Zo kon iedereen echt ervaren hoe het is om positief benaderd en gecomplimenteerd te worden.
PBS 6

PBS 7
De ouders schreven vervolgens ook een compliment voor hun kind.
Het was een zinvolle avond waarbij ouders zeer betrokken waren. Een mooie samenwerking tussen ouders en school om samen te komen tot positief gedrag van de kinderen.

PBS 9PBS 10

 

 

 

 

 

Een compliment voor ons was de waardering aan de hand van de evaluatieformulieren waarop de ouderavond beoordeeld werd met een dikke 8!


Januari 2016

PoortjeOok in het nieuwe kalenderjaar wordt er binnen school enthousiast met PBS gewerkt.
De kinderen verdienen muntjes wanneer ze zich houden aan de afgesproken gedragsregels. Ook kunnen kinderen verrast worden met een muntje wanneer zij opvallend positief gedrag laten zien. Gelukkig worden er volop muntjes uitgedeeld.
In de groepen is PBS, voor de kinderen vertegenwoordigd door Poortje, regelmatig onderwerp van gesprek.

 

November 2015

DSCN0333Inmiddels zijn we enkele weken aan de slag met het aanleren van gedragsregels en uiteraard het in praktijk brengen daarvan. Verschillende ruimtes binnen de school zijn al aan de orde geweest. En de resultaten zijn duidelijk merkbaar!
Het gedrag van de kinderen in de gangen en op de trappen is echt rustiger geworden, en de toiletten worden schoner achtergelaten dan voorheen. Deze maand komen de gedragsregels voor de kleedmakers en de gymzaal nog aan de orde.
Wanneer de leerlingen zich goed aan de regels houden krijgen ze een muntje met daarop de afbeelding van Poortje. Deze muntjes worden verzameld in een glazen buis die in elke klas staat;  bij 30 muntjes heeft de groep een beloning verdiend.
We kunnen u vertellen dat er al heel wat muntjes zijn uitgedeeld!!

Oktober 2015
De start van schoolwide PBS vond plaats in de gymzaal in het bijzijn van alle leerlingen. Een groot nest kwam van het plafond van de gymzaal naar beneden zakken met daarin een grote draak en een ei.

DSCN0296 (640x480)  DSCN0307 (640x480)

Juf Jolanda las een verhaal voor over Poortje de draak, die symbool staat voor een positief klimaat op de Schilderspoort. Uit het ei kwamen 30 kleine Poortjes, voor elke groep en elke werkruimte één.

DSCN0292 (640x480)  DSCN0301 (640x480)
DSCN0293 (640x480)  DSCN0315 (640x480)
DSCN0320 (480x640) (2)  DSCN0319 (640x480)

Na afloop werd in elke groep, om de geboorte van alle Poortjes te vieren, natuurlijk beschuit met muisjes gegeten. Ook kregen alle leerlingen een geboortekaartje mee naar huis.

DSCN0326 (640x480)  DSCN0338 (640x480)

Poortje gaat ons binnen de school herinneren aan de gedragsregels. Deze regels zijn voor elke ruimte van de school vastgesteld en zullen, door middel van gedragslessen, aangeleerd worden. Als reminder hangen de regels ook overal in de school, met de juiste picto’s erbij.

DSCN0327 (640x480)  DSCN0333

Uitgangspunt bij deze aanpak een positieve benadering en beloning.
Kinderen die zich goed aan regels houden kunnen een fiche verdienen. Deze fiches worden individueel uitgedeeld maar per groep gespaard in een doorzichtige buis. Bij een bepaalde hoeveelheid gespaarde fiches hoort uiteraard een beloning die van te voren met de groep wordt afgesproken. Op deze manier hopen we samen het klimaat op de Schilderspoort nog positiever te maken.

September 2015
Kinderen
Gedurende de eerste weken van het schooljaar zijn in alle groepen de bovengenoemde waarden aan de orde geweest. Kinderen hebben gesproken over wat de verschillende waarden voor hen inhouden; er zijn mindmaps gemaakt; filmpjes bekeken; rollenspelen gedaan; gesprekken gevoerd enz. enz.

Respect 1 respect 4
respect 13 respect 15

Team
Binnen het team is een Stuurgroep PBS geformeerd die zich heeft bezig gehouden met de voorbereidingen voor een goede start van PBS in de hele school. Ook in schooljaar 2014-2015 zijn er al veel voorbereidingen getroffen binnen de teambijeenkomsten die werden gehouden.
Op woensdagmiddag 30 september heeft het team de laatste voorbereidingen getroffen voor de start van PBS op de Schilderspoort. De gedragsverwachtingen zijn geformuleerd; de lessen om deze gedragsverwachtingen te leren uitvoeren zijn klaar; er is nagedacht over een beloningssysteem en een mascotte.

Op woensdag 21 oktober zal het officiële startsein worden gegeven voor PBS op de Schilderspoort. Hoe die start er uit zal zijn houden we voorlopig nog even geheim.