Zozijn

Vanaf 27 september 2023 gaat Zozijn aan de slag binnen ons gebouw!

Binnen ons Samenwerkingsverband wordt veel aandacht besteed aan de doorgaande lijn vanuit de voorschoolse voorzieningen naar het (speciaal) basisonderwijs en vervolgens het voortgezet onderwijs. Veel basisscholen zijn inmiddels een zogenaamd IKC, Integraal Kindcentrum, geworden en er vindt een intensieve samenwerking plaats met diverse scholen voor voortgezet onderwijs zoals Symbion; Liemers Collega en Candea.
Veel van ónze leerlingen stromen in vanuit het basisonderwijs. De allerjongsten komen echter vaak vanuit Zozijn, een voorschoolse voorziening voor dagbehandeling aan kinderen tot en met 5 jaar.
We zijn dan ook blij dat Zozijn met ingang van het nieuwe schooljaar haar intrek gaat nemen in ons gebouw! Dit biedt mooie kansen om de reeds bestaande samenwerking tussen Zozijn en de Schilderspoort nog verder te optimaliseren.
Zozijn zal met 2 groepen haar intrek nemen in benedenbouw 1 waar ook nog 3 groepen van de Schilderspoort gehuisvest zullen blijven. Daarnaast zullen zij gebruik maken van ruimtes voor logopedie, ergotherapie en dergelijke.
We verheugen ons op hun komst en op een prettige samenwerking in het belang van de kinderen!

Hieronder leest u wat meer uitleg over de groepen van Zozijn.

Groepen Aap en Olifant zijn er voor kinderen t/m 5 jaar uit Montferland, Zevenaar en omliggende gemeentes waarbij de ontwikkeling niet vanzelf gaat. In kleine groepen bieden wij een gestructureerd dagprogramma.

Begeleiding doen we samen en dichtbij 

Vanaf het moment dat je kind naar groep Aap of Olifant komt, kijken we naar zijn of haar ontwikkeling. In kleine groepen bieden wij een gestructureerd dagprogramma waarbij we gebruikmaken van foto’s/picto’s of andere communicatiemiddelen. Aan de hand van thema’s bieden we spelenderwijs activiteiten aan die de brede ontwikkeling van je kind stimuleren. Hierbij is aandacht voor de taal-/spraakontwikkeling, de sociaal- emotionele ontwikkeling, spel, gedrag en motoriek. We gaan altijd uit van de mogelijkheden van je kind en we bereiden hem/haar voor op een passende vorm van onderwijs. 

Binnen de dagbehandeling zijn een logopedist, fysiotherapeut, spelbegeleidster, ergotherapeut en een gedragswetenschapper nauw betrokken. Wanneer je kind gebruikmaakt van bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie dan bieden wij dit binnen de reguliere uren van de dagbehandeling aan. Na een schooldag gaat je kind naar huis en hoeft niet meer naar therapie.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: https://www.zozijn.nl/