medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een bij de wet (Wet medezeggenschap op scholen) vastgesteld orgaan dat op iedere school bestaat. De medezeggenschapsraad fungeert als gesprekspartner voor de directie over schoolse zaken.
In de MR van de Schilderspoort zitten vertegenwoordigers van de school en ouders van leerlingen.
Het bestuur van de stichting dient de MR om advies, dan wel om instemming te vragen bij bepaalde besluiten. Een en ander is vastgelegd in het MR-reglement.
Het is belangrijk te weten dat de MR ook luistert naar de ouders. Uw vragen , opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom. De MR vergadert minimaal vijf keer per jaar. De inbreng van ouders wordt dan ook besproken.

U kunt de MR bereiken via de mail naar secretarismr@schilderspoort.nl , of door een van de MR-leden aan te spreken.

De MR-leden voor het schooljaar 2023-2024 zijn:

namens de ouders                                  namens het personeel

Elise Ypma                                               Dymphy Bockting
Matthijs Bergers (voorzitter)              Daisy Hoedemaker
vacature                                                   vacature
                  

adviseur
Dorine Vaes , directeur-bestuurder Schilderspoort
De notulen van de jaarvergadering kunt u inzien bij directeur Dorine Vaes.