arrangement observatieplaatsen 4-6 jarigen

Sinds oktober 2013 kent de Schilderspoort het arrangement observatieplaatsen voor kinderen van 4-6 jaar.
Dit arrangement is in het leven geroepen naar aanleiding van vragen vanuit het Samenwerkingsverband. Er is sprake van handelingsverlegenheid binnen de Basisscholen op het gebied van onderzoek en begeleiding van jonge leerlingen van 4-6 jaar, waarbij de onderwijsbehoeften niet helder zijn.
Het gaat hierbij specifiek om het jonge kind van 4-6 jaar dat dreigt thuis te komen zitten.
Deze leerlingen kunnen voor een periode van een half jaar gebruik maken van het arrangement observatieplaats waarbij het doel is de onderwijsbehoeften van het kind en de daarbij behorende onderwijssetting in kaart te brengen.

Route:
Stap 1: School constateert handelingsverlegenheid
Stap 2: School/ondersteuningsteam schakelt een bovenschools deskundige in. Dit kan een school maatschappelijk werker zijn, een AB-er of het interventieteam. Binnen een week wordt een afspraak gemaakt. De deskundige kijkt naar mogelijke interventies. Vervolgens vindt er een overleg plaats waarin bepaald wordt of een observatieplaats binnen de Schilderspoort een optie is.
Stap 3: De deskundige maakt hiervan melding bij de directeur van het SWV betreffende de observatieleerling.
Stap 4: Er vindt overleg plaats tussen de directeur van het SWV en de directeur van de Schilderspoort ten aanzien van de plaatsing.
Stap 5: Schilderspoort (directeur of teamleider) nodigt ouders uit voor een intakegesprek. Er kan gewerkt worden met een contract waarin alle afspraken vastgelegd worden: bijv. onderzoek logopedie / huisbezoek / observaties.
Stap 6: Plaatsing wordt gerealiseerd.
Stap 7: Er wordt melding gedaan door de directeur van het Samenwerkingsverband bij de CLO. De CLO bevestigt de aanvraag.

Werkwijze
– De leerling wordt geplaatst voor een half jaar,  verlenging tot één jaar is mogelijk.
– Rondom de plaatsing is in eerste instantie vanuit het BaO de directeur de contactpersoon, vanuit de Schilderspoort directeur of de teamleider van de benedenbouw.
– Vanaf start op de Schilderspoort is de betreffende intern begeleider de contactpersoon.
– Na 6 en na 12 weken vindt een voortgangsbespreking plaats waarbij ouders en contactpersoon vanuit BaO worden uitgenodigd. Bij dit gesprek zijn alle direct betrokkenen vanuit de Schilderspoort aanwezig.
– Na 18 weken vindt een adviesbespreking plaats waarbij ouders en evt. contactpersoon van BaO en bovenschools deskundige worden uitgenodigd.
– Bij dit gesprek zijn alle direct betrokkenen van de Schilderspoort aanwezig. Tijdens dit gesprek wordt het advies ten aanzien van passend onderwijs besproken.
– Binnen 20 schoolweken gaat er een advies naar de CLO ten aanzien van een passende vorm van onderwijs.
– Terugplaatsing naar BAO kan, indien gewenst,  geleidelijk verlopen, in samenspraak met school van herkomst.
– De keuze voor een andere basisschool dan de school van herkomst zal in overleg met alle betrokkenen plaatsvinden.
– Indien plaatsing naar BAO niet aan de orde is maar verdere stappen nog niet duidelijk kan er een tijdelijke beschikking aangevraagd worden bij CLO voor het SBO. Indien het SBO de meest geschikte onderwijssetting lijkt kan een (tijdelijke) beschikking (TLV) worden aangevraagd bij de CLO.
– Indien verwijzing naar Speciaal Onderwijs nodig is zal bij de CLO een TLV voor het SO worden aangevraagd en zal overleg met de betreffende school plaats vinden.

Inhoudelijk
De door de basisschool verstrekte informatie dient als uitgangspunt voor de werkwijze binnen de Schilderspoort.
– Het kind wordt in een passende groep geplaatst en neemt deel aan het programma dat middels het groepsplan is vastgesteld.
– Afhankelijk van de hulpvraag van het kind wordt er een individueel plan opgesteld en uitgevoerd.
– Indien nodig wordt extra begeleiding door onderwijsassistent ingezet.
– Indien nodig vindt overleg met mogelijk betrokken externe instanties plaats.